Hvordan Skrive Essay P Engelsk

God skrivekompetanse – en utfordring!

Undervisningen vår og oppgavene vi gir elevene må hjelpe hele spekteret med elever til å utvikle skrivekompetansen sin. Dette er utfordrende! I Stages bruker vi ulike metoder for å møte denne utfordringen. Vi lar blant annet elevene bli godt kjent med teksttypen five-paragraph essay. Det er en type tekst som egner seg til de aller fleste saktekster. Når elevene blir kjent med, og behersker, strukturen til denne teksttypen, kan de skrive gode saktekster, både faktaartikler, argumenterende, reflekterende («personal text» har vi sett på eksamen flere ganger) og drøftende tekster.

Hva er en five-paragraph essay?

Five-paragraph essay er en tekst som består av fem avsnitt: en introduksjon, tre avsnitt som utgjør hoveddelen, og til slutt et oppsummerende/konkluderende avsnitt. Når elevene behersker formatet, er det selvsagt ikke noe i veien for å bygge ut delene med flere avsnitt, slik at det blir et six– eller seven-paragraph essay. Imidlertid er det greit å starte med tre, og øve seg på å bygge opp gode avsnitt før vi åpner for flere avsnitt i hoveddelen. Det engelske ordet «essay» må ikke forveksles med teksttypen essay på norsk. Det kan best oversettes med «tekst», helt enkelt.

Introduksjon

Strukturen til en five-paragraph essay er ganske lett å bli kjent med for elevene. Introduksjonen kan gjerne ha en «hook», noe som fanger leserens interesse. Dette kan for eksempel være en forbløffende faktaopplysning, en erfaring fra eget liv eller en oppsiktsvekkende påstand.

Deretter må det komme en problemstilling («thesis») og eventuelt noe bakgrunnsinformasjon. Mange elever strever med oppstarten. Når vi introduserer five-paragraph essay i Stages, hjelper vi elevene med oppstarten. De får problemstillingen eller påstanden det skal argumenteres for eller mot i oppgaveteksten. Elevene bør også få hjelp med å samle momenter, tema eller argumenter til hoveddelen. Disse må så organiseres i tre hovedgrupper – en for hvert avsnitt.

Hoveddel

En tommelfingerregel for elevene er «think in threes» – altså å finne tre hovedpoeng – ett til hvert avsnitt – og så tre ting som støtter opp under hvert av hovedpoengene. Det kan være støtteargumenter, eksempler, eller relevante faktaopplysninger. Ved å jobbe på denne måten får elevene bygget ut avsnittene sine. Hvert avsnitt blir en serie setninger som er organisert rundt samme ide eller tema.

Hvert avsnitt bør begynne med en temasetning («topic sentence») som på en generell måte og uten for mange detaljer presenterer temaet for avsnittet. Den siste setningen i hvert avsnitt kan gjerne oppsummere avsnittet og/eller peke videre til neste avsnitt.

Konklusjon

Til slutt kommer siste avsnitt, som tar opp igjen problemstillingen, oppsummerer hovedpoengene fra de tre avsnittene i hoveddelen og eventuelt konkluderer.

Mal som utgangspunkt

Hva oppnår vi ved å jobbe systematisk med dette tekstformatet? Strukturen blir en mal som elevene kan bruke på de aller fleste saktekster. Det blir lettere å planlegge skriveprosessen. I starten kan elevene gjerne få utdelt en mal som hjelper dem til å lage disposisjonen basert på five-paragraph essay-formatet.  Denne malen vil hjelpe elevene til å organisere ideene sine i gode avsnitt og til å bygge fyldige og helhetlige avsnitt. Det er gode muligheter for å få lengre tekster fra de lavest presterende elevene når de får i oppdrag å bruke denne strukturen. Dessuten hjelper det elevene til å skrive relevant – holde seg til saken – gjennom hele teksten. Selv høyt presterende elever har nytte av å jobbe systematisk med organiseringen av innholdet i en tekst og det å bygge opp gode avsnitt.

Øving gjør mester

Hvordan kan vi øve på dette? Selvsagt må elevene skrive noen five-paragraph essays for å mestre formatet. Men det er også til stor hjelp å øve på det å samle ideer og organisere disse. Altså at vi tar for oss oppgaver og drøfter hvordan et godt svar kan skrives. Vi kan samle ideer individuelt, i gruppe eller full klasse og så kan det være en individuell oppgave å lage en disposisjon, gjerne basert på en mal. Det fins mange oppgaver og også eksempler på hvordan disse kan løses i Stages.

Modelltekster

Til slutt må det nevnes at å lese og analysere gode modelltekster er nyttig. I Stages fins det derfor noen gode modelltekster over five-paragraph essay– formatet. Til og med den avsluttende teksten i Stages 10, som er en (autentisk) takketale holdt av skuespilleren Ashton Kutcher er en slik modelltekst. – Og et flott eksempel på at Kutcher har nytte av det som han ganske sikkert lærte på skolen om hvordan man kan strukturere en tekst.

Få hjelp til å skrive et godt engelsk essay! Her har vi samlet en rekke eksempler på essayer i engelsk, som du kan bruke som inspirasjon når du skal i gang med ditt eget essay. I tillegg finner du her Studienetts egen engelsk essay oppskrift.

Hva er et engelsk essay?

Et essay i engelsk er en helhetlig tekst, der du argumenterer, kommenterer og tar stilling til et emne eller en problemstilling. I et essay skal man forsøke å få klarhet i og oversikt over et gitt emne.

Hvordan skrive et engelsk essay?

Et essay består av tre deler:

  • Innledning
  • Hoveddel
  • Avslutning

I essayets innledning skal du presenterer et gitt emne og eventuelle problemstillinger. Innledningen skal vekke leserens interesse. Essayets hoveddel skal bestå av en refleksjon, og skal ha et tydelig fokus og en undersøkende vinkel. Avsluttende skal du oppsummere essayets hovedpunkter og samle trådene.

Engelsk essay oppskrift

For å hjelpe deg med å skrive et utmerket engelsk essay, har Studienett laget en oppskrift som du kan bruke som mal for ditt essay.

Her får du hjelp til essayets oppsett, samt en detaljert beskrivelse av hvordan du kan skrive et engelsk essay.

Oppskriften besvarer blant annet spørsmål som:
Hva er et essay? Hvordan skriver man et essay?
Hvordan er strukturen for et essay? 

Eksempel på engelsk essay

I tillegg til Studienetts engelsk essay oppskrift kan du få masse hjelp ved å se på hvordan andre har løst en essayoppgave.

Et godt eksempel på et engelsk essay finner du her. Essayet er skrevet på engelsk og handler om klimaendringer.

Engelsk essay på eksamen

På eksamen i de ulike engelskfagene kan man kan bli spurt om å skrive et essay. Essayet skal da ofte relatere seg til emnet du har arbeidet med på forberedelsesdagen, og inngår som en langsvarsoppgave.

Bruk Studienetts engelsk essay oppskrift og eksemplene du finner på denne siden som hjelp og inspirasjon til dine eksamensforberedelser, lekser og innleveringer.

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *