Essay On I Was Doing My Homework And Suddenly

I can pay online to do my homework- Hire us and make a wise decision!

We have a long list of professional scholars who are willing to do your homework when you search; I want to pay online to do my homework. Gone were the days when students used to worry about the subjects that are difficult for them to comprehend. With technology and instant solutions available online you can pay for your homework that is genuine. It is a common issue among students who are struggling to get the most out of their fast paced life. There are a lot of challenges that students have to face during their college life. At times it also happens that they work hard to bring the best out of them but fail to do so. With our assistance you can say goodbye to all such concerns. Our writing platform is one of the most advanced platforms that have excelled in providing quality services in many countries such as Germany and Russia etc. Get all types of homework done from our writing experts. Call us now and seek help to optimize your performance.

I can pay to do college homework- Students demand and we provide!

Are you thinking to pay to do college homework?If yes, then you have knocked at the correct door. We can comprehend the dilemma students are facing in fast and growing educational race. Our writing website is offering customized writing service at really affordable prices. If you are still thinking that you want to standout, then you have to think out of the box and have to make a wise choice. We have well-reputed company standards that are not going to be compromised at any cost. You can pay less and receive more. We excel in all kinds of homework at all levels. We understand that your college demands creativity, 100% originality, flawless content and composition free of errors. We offer all in one magical package at the cheapest rates as compared to other sites. Make your money worth spending. You would be pleased with your investment, we guarantee!

Please do my homework- We do it for your convenience!

You know you are not alone among the list of students who request, please do my homework. Students want a writing service that provides a combined package that includes a trio of quality, affordability and deadline. Now, if you are thinking we are exaggerating, you are mistaken. We have well organized and dedicated team of professional writers. You will not face any hurdle once you hire us! Whether it is Media and Globalization or Entrepreneurial Opportunities, you will get your homework done with distinction. Don’t get worried about referencing styles, we provide all types as per your requirement. When you are getting safe payment methods and 100% satisfactory results, then you can hardly say no to such an offer. Place your order now and get rid of all the worries so that you have enough time to work on your tests or even to socialize and hang out with friends for a change.

Rejestracja Działalności Gospodarczej

Fakt założenia własnej działalności gospodarczej należy zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG). CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej co pozwala na założenie firmy przez internet, bez konieczności wizyty w urzędzie. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Wniosek  składany on-line można złożyć za pomoczą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do systemu CEIDG.  Istnieje możliwość założenia konta przechowującego podstawowe dane przedsiębiorcy, co przyśpieszy proces obsługi. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email.

Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

 • osobiście albo
 • wysłany listem poleconym (podpis na wniosku przesłanym listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza).

Do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (druk CEIDG-1), przedsiębiorca może dołączyć (w miarę potrzeb) druk CEIDG-RD (służący do podania więcej niż 9 symboli cyfrowych PKD), druk CEIDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej), druk CEIDG-RB (informacja o rachunkach bankowych) oraz druk CEIDG-PN (udzielone pełnomocnictwa).

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem przyjęcie wniosku a następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. W przypadku gdy wniosek został złożony w urzędzie gminy a jest niepoprawny – organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie żądaniem:

 • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 • zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Przedsiębiorca dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ma także obowiązek wypełnienia i złożenia w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiednich druków:

 • ZUS ZUA –  zgłoszenie do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej;
 • ZUS ZZA –  zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • ZUS ZFA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej, (tylko dla wspólników spółek cywilnych rozliczających się pod danymi spółki cywilnej).
 • ZUS ZPA –  zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej – spółka cywilna.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczają się z tego tytułu z należnych podatków. Ważne jest aby rozliczeń takich dokonywać we właściwym urzędzie skarbowym, gdyż nie zawsze jest on taki sam w zakresie podatku PIT, CIT i VAT. Podatek (PIT) jest rozliczany z urzędem skarbowym według miejsca zamieszkania podatnika.

W przydatku podmiotów rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – urzędem skarbowym w którym należy rozliczać ten podatek jest urząd właściwy ze względu na siedzibę spółki. Podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego w sprawie podatku od towarów i usług (VAT) jest miejsce wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, a więc miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadkugdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, składa druk zgłoszeniowy VAT-R.

Przedsiębiorca chcący prowadzić działalność gospodarczą w granicach Unii Europejskiej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R/UE.

Uwaga: druk VAT-R/UE składamy łącznie z drukiem rejestrującym VAT-R.

Przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk NIP-2.

Przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do lokalu:

 • którego jest właścicielem;
 • posiada w stosunku do niego spółdzielcze prawo własnościowe, lub
 • wynajmuje go od gminy

i rozpoczyna w nim prowadzenie działalności gospodarczej, to zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) ma obowiązek w terminie 14 dni od daty jej rozpoczęcia złożyć stosowną informację podatkową dla celów podatku od nieruchomości do właściwego urzędu gminy.

W pozostałych przypadkach uczyni to właściciel lokalu (budynku).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania:

 • jeżeli wydzielono miejsce na prowadzenie działalności (np. odrębne pomieszczenie czy jego część), wówczas należy taką powierzchnię zgłosić dla celów podatku od nieruchomości jako zajętą na cele działalności gospodarczej;
 • jeżeli działalność jest prowadzona na powierzchni wykorzystywanej równocześnie na cele mieszkalne – nie trzeba zgłaszać zmian, ta powierzchnia nadal opodatkowana jest jako służąca celom mieszkalnym.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności. Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy za pomocą wysłania formularza aktualizacyjnego CEIDG-1. Z wyłączeniem tej sytuacji przedsiębiorca może korzystać z rachunku osobistego lub rachunku w SKOK.

Przedsiębiorca zamierzający zatrudnić pracowników zwolniony jest z obowiązku zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności. Inspekcje pozyskują te dane z rejestru firm Głównego Urzędu Statystycznego i rejestru kont płatników, prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podmioty wykonujące działalność leczniczą powinny samodzielnie zgłosić ten fakt w Sanepidzie.

Zawarcie umowy spółki cywilnej podlegającej wpisowi do CEIDG powinno być poprzedzone dokonaniem wpisów do CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi. Wszelkie czynności związane z ewidencjonowaniem działalności przedsiębiorcy w spółce cywilnej należy zgłaszać wyłącznie na formularzu CEIDG-1 /2/ zmiana. Zgłoszenie wykonywania działalności w ramach spółki cywilnej wymaga uprzedniego uzyskania nr REGON a następnie NIP dla tej spółki. Numery te powinny być dopisane do CEIDG w jednym wniosku.

Więcej informacji na stronach:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczejwww.ceidg.gov.pl

Pojedynczy Punkt Kontaktowy – www.eu-go.gov.pl

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *